ROZWIĄZANIA

Proponuję rozwiązania oparte o sprawdzone i wiarygodne modele, systemy i narzędzia,
przynoszące konkretne rezultaty.

Zintegrowane, tworzą spójny model: od rozpoznania potencjału organizacji, przez
skoncentrowanie jej celów na najważniejszych, wdrożenie strategicznych projektów,
rozwój właściwych kompetencji pracowników i skuteczne wprowadzenie zmian,
aż po ocenę rezultatów.

Doświadczenie zawodowe i zdobyta wiedza pozwalają mi świadczyć usługi dostosowane
do specyfiki klienta biznesowego, administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu.

1. Badanie potencjału organizacji

Korzyść

Znajomość mocnych i słabych stron organizacji ułatwia świadome planowanie
rozwoju w pożądanym kierunku. Właściwa diagnoza pozwala na dobranie
odpowiednich narzędzi, skraca czas i ogranicza koszty wprowadzania zmian.

Działania

Analizuję kulturę organizacyjną, strukturę, procesy i komunikację.
Badam strategię, style przywództwa i zarządzania. Diagnozuję potencjał pracowników,
ich style zachowania i role zespołowe. Określam potrzeby rozwojowe.
Na tej podstawie buduję programy rozwojowe – szkoleniowe, doradcze,
coaching’owe, dopasowane do specyfiki i wymagań organizacji.

Rezultat

Kompleksowy i trafny Plan działań rozwojowych, który zapewnia stabilny rozwój
przy optymalnych kosztach, pozwalający na wzmocnienie
potencjału mocnych stron organizacji, zespołów i pracowników.

2. Zarządzanie przez cele

Korzyść

Skoncentrowanie działalności na określonych celach strategicznych zwiększa efektywność organizacji, przyspiesza osiąganie wyników i ułatwia unikanie strat. Kaskadowe przekazywanie celów wzmacnia zaangażowanie i motywację pracowników, ułatwia obiektywną ocenę i odciąża zarząd.

Działania

Wspieram klientów w identyfikowaniu i mapowaniu celów strategicznych. Prowadzę warsztaty z zakresu definiowania celów i mierników oraz ich kaskadowania na poziom zespołów i pracowników. Projektuję systemy monitorowania, kontroli i rozliczania. Wypracowuję zasady i techniki komunikacji celów.

Rezultat

Dopasowany do potrzeb i możliwości organizacji
Model zarządzania przez cele, który rozwija współpracę między zespołami, zwiększa zaangażowanie pracowników
i poprawia wyniki finansowe.

3. Zarządzanie projektami

Korzyść

Wdrożenie podejścia projektowego umożliwia szybsze osiąganie rezultatów i poprawia skuteczność. Zwiększa satysfakcję klientów, którzy otrzymują produkty i usługi spełniające ich oczekiwania, dostarczone na czas i w granicach określonego budżetu. Zarządzanie projektami ułatwia wprowadzanie zmian i reagowanie na zagrożenia. Rozwija menedżerów i zespoły.

Działania

Opracowuję zasady inicjowania i planowania projektów, wyznaczania celów, działań i budżetów. Projektuję struktury zespołów projektowych. Definiuję procesy, narzędzia, role i odpowiedzialności. Prowadzę warsztaty z zakresu zarządzania projektami. Badam dojrzałość projektową organizacji. Wspieram w budowaniu Biur Zarządzania Projektami. Zarządzam projektami i programami jako interim manager.

Rezultat

Zdefiniowany system zarządzania projektami,
dopasowany do charakteru, specyfiki i możliwości organizacji,
który przy minimalnych wymogach formalnych zapewnia
skuteczność realizowanych działań, projektów i programów.

4. Zarządzanie kompetencjami

Korzyść

Zarządzanie kompetencjami ułatwia planowanie rozwoju pracowników i jego
powiązanie ze strategią organizacji. Pozwala na bardziej skuteczną rekrutację
pracowników. Poprawia efektywność i zmniejsza koszty polityki szkoleniowej.
Obiektywne kryteria oceny i jasne ścieżki kariery zwiększają motywację
pracowników.

Działania

Wspieram w wypracowaniu mapy kompetencji dla organizacji i zdefiniowaniu
słownika kompetencji. Prowadzę warsztaty z zakresu standaryzacji procesów
i narzędzi HR. Moderuję tworzenie polityki szkoleniowej i planów rozwoju.

Rezultat

Model kompetencyjny stanowiący podstawę
do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim organizacji,
który zapewnia podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
co do zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników.

5. Zarządzanie zmianą

Korzyść

Celowe i świadome zarządzanie zmianą zmniejsza koszty i skraca czas wdrażania innowacji. Minimalizuje negatywny wpływ na rezultaty dla klientów. Pozwala pracownikom na łatwiejsze oswojenie się z nowymi warunkami. Zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i trwałości zmiany.

Działania

Projektuję plany zarządzania zmianą dla programów i projektów. Prowadzę warsztaty z zakresu formułowania wizji zmian, określania jej celów i programów wdrożenia. Tworzę plany komunikacji i narzędzia wspierające budowanie porozumienia między zarządem, menedżerami i pracownikami. Projektuję plany zarządzania ryzykiem.

Rezultat

Skuteczny Plan zarządzania zmianą, dostosowany do specyfiki zmiany i kultury organizacji, który zapewnia trwałość wdrożenia i zaangażowanie pracowników.

6. Badanie efektywności i ewaluacja

Korzyść

Badanie efektywności szkoleń i działań rozwojowych pozwala na
obiektywną ocenę rezultatów i dostarcza wiarygodnej informacji
zarządczej. Zwiększa efektywność polityki szkoleniowej, zmniejsza
jej koszty przez koncentrację na działaniach skutecznych i pozwala
lepiej zarządzać dostawcami.

Działania

Projektuję badania efektywności dopasowane do celów projektów
rozwojowych. Analizuję satysfakcję uczestników, zmianę poziomu
wiedzy i umiejętności. Badam efekty projektu i jego wpływ na
poziomie organizacji. Mierzę zwrot z inwestycji w szkolenia
i działania rozwojowe. Prowadzę warsztaty z zakresu projektowania
i prowadzenia badań efektywności.

Rezultat

Wiarygodna ocena szkoleń i projektów rozwojowych,
dostarczająca miarodajnych informacji o efektach dla sponsora i uczestników
i faktycznych korzyściach z inwestycji.

Copyright © 2016 www.jgc.com.pl
Zakodowane przez Sevencomp.pl